Ochrana osobných údajov

Asociácia moderných benefitov (AMOBE), so sídlom: Prievozská 16730/4D, blok E, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, („Asociácia“) je prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Asociácia spracúva o používateľoch tejto webovej stránky nasledovné údaje: adresné, identifikačné, príp. ďalšie osobné údaje (napr. lokalizačné údaje), ktoré používateľ webovej stránky uvedie za účelom sprístupnenia alebo poskytnutia služby prostredníctvom tejto webovej stránky.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne Asociácia alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva Asociácia len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

Asociácia spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Asociácia spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele musí byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby.

Na zhromažďovanie informácií o vás a vašej činnosti na našich stránkach používame cookies. Súbor cookie je malý údaj, ktorý naša webová lokalita ukladá vo vašom počítači a pristupuje k nej vždy, keď ju navštívite. Podľa toho vieme lepšie porozumieť tomu ako používate naše stránky. To nám pomáha poskytovať vám kvalitný obsah. Ďalšie informácie nájdete v našich Pravidlách pre cookies.

Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo:

 • vyžadovať od Asociácie na základe písomnej žiadosti:
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala Asociácia osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov,
  • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Asociácia spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu a žiadať ich likvidáciu, a tiež využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,
 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Asociácia je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Asociáciu o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Asociácia je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Asociácia informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.


Sprostredkovateľmi spoločnosti pri spracúvaní osobných údajov sú tieto subjekty:PRime time, s.r.o.

Slovenská republika

DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.

Slovenská republika

Edenred Slovakia, s.r.o.         

Slovenská republika

Up Déjeuner, s. r. o.

Slovenská republika

Google LLC

Kalifornia, Spojené štáty americké

 

Kontakt pre ochranu osobných údajov:

E-mail: oou@amobe.sk


Tento dokument nadobúda platnosť 29. 7. 2021.