Stanovy amobe

STANOVY

Asociácie moderných benefitov


Článok I.

Základné ustanovenia

 

Existujúci členovia sa dohodli na  názve záujmového združenia právnických osôb 

 

Asociácia moderných benefitov (ďalej len „Asociácia“) je právnickou osobou.

 

Asociácia nie je podnikateľským subjektom.

 

Asociácia bola založená podpisom zakladateľskej zmluvy zakladateľmi dňa 05.11.2002.

 

Členom Asociácie môžu byť len právnické osoby.

 

Asociácia nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do príslušného registra záujmových združení právnickych osôb podľa miesta sídla Asociácie.

 

 

Článok II.

Sídlo

 

Asociácia sídli na adrese: Karpatské námestie 7770/ 10A, 831 06 Bratislava-Rača

 

 

Článok III.

Účel, predmet činnosti Asociácie a poslanie Asociácie

 

Účelom Asociácie je zvýšenie:

kvality poskytovaných služieb v prospech verejnosti

ochrany a všestrannej podpory spoločných záujmov zakladateľov (členov) vo vonkajšom ekonomickom a politickom prostredí

zabezpečovania odborných služieb v oblasti  technologického  a obchodného poradenstva

zabezpečovania koordinácie niektorých spoločných činností

profesionálneho postupu, úrovne a bezpečnosti celého systému stravovacích a iných poukážok vydávaných emitentmi.

 

Predmet činnosti Asociácie bude:

sledovanie dodržiavania predpisov vzťahujúcich sa k  predmetu činnosti členov Asociácie, t.j. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stravovania, starostlivosti o zamestnancov a pod. 

predkladanie vlastných návrhov vládnym a  zákonodarným orgánom na zabezpečenie usmerňovania  i uplatňovania stravovacích poukážok

ochrana, podpora, zastupovanie  spoločných záujmov i záujmov jednotlivých členov vo vzťahu k zákonodarným orgánom, orgánom štátnej správy, samosprávnym orgánom, hromadným oznamovacím prostriedkom, iným združeniam 

poskytovanie odbornej pomoci a poradenstva svojim členom

 

Asociácia neplní úlohy obchodnej spoločnosti a jej členovia neuzatvárajú žiadne kartelové dohody. Asociácia sa vo svojej činnosti riadi zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. 

Asociácia v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za záväzky jednotlivých členov akéhokoľvek druhu

 

Asociácia nesleduje žiadne politické ciele.

 

 

Článok IV.

Členstvo

 

Členstvo v Asociácii je dobrovoľné.

 

Členom Asociácie sa môže stať každá právnická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať v oblasti stravovacích poukážok a iných benefitných poukážok a ktorá dôsledne ochraňuje prostriedky klientov dôsledným sledovaním obehu stravovacích poukážok a ďalej spĺňa nasledovné podmienky:

disponuje spoľahlivým kontrolným systémom zabezpečujúcim sledovanie pohybu stravovacej poukážky prípadne inej poukážky (napr. benefitnej) od jej vydania cez obeh až po jej skartovanie. Všetky údaje v kontrolnom systéme musia byť spracovávané a uchovávané v elektronickej podobe. Emitent musí mať vždy aktuálny prehľad o presných počtoch vydaných poukážok, preplatených poukážok a poukážok v obehu.Nosičom poukážok môže byť papierová, alebo elektronická forma.. Kontrolný mechanizmus pri papierových poukážkach musí zabezpečovať identifikáciu pravosti poukážok resp. okamžitú identifikáciu falzifikátov pred ich preplatením.

písomne sa zaviaže dodržiavať tieto stanovy a kódex . Zmeny kódexu schvaľuje členská schôdza. Uchádzač o vstup do Asociácie musí preukázať splnenie podmienok pri predložení žiadosti o vstup. Prílohu žiadosti tvorí prehlásenie podľa b) podpísané štatutárnymi zástupcami záujemcu o členstvo.

 

Členstvo v orgánoch Asociácie je viazané na členov Asociácie a práva a povinnosti s ním spojené môžu byť vykonávané ich štatutárnymi zástupcami, alebo nimi písomne poverenými osobami (písomným poverením sa rozumie aj elektronická forma – email).

 

Jeden štatutárny zástupca člena, okrem člena kde je jeho zástupca predsedom Asociácie,  je oprávnený sa označiť ako podpredseda Asociácie, bez toho aby sa k tejto funkcie viazali nejaké ďalšie oprávnenia.

 

 

Článok V.

Vznik členstva

 

Žiadosť o členstvo sa podáva písomne u Asociácie.

 

Uchádzač o členstvo je povinný spolu s písomnou prihláškou doložiť príslušnými dokladmi, ktoré ho oprávňujú k vzniku členstva podľa článku IV. ods. 2 stanov. Asociácia je oprávnená vyžiadať si i iné doklady resp. prekontrolovať hodnovernosť a preukázateľnosť informácií pre splnenie podmienok vzniku členstva.

 

O prijatí uchádzača rozhodujú členovia Asociácie na členskej schôdzi jednohlasným hlasovaním. O výsledku hlasovania vrátane jeho odôvodnenia vyrozumie Asociácia uchádzača písomne v lehote 15 dní od dňa hlasovania. Ak nebude uchádzač prijatý, môže znovu požiadať o členstvo najskôr o 9 mesiacov od dňa obdržania negatívneho stanoviska Asociácie.

 

Členstvo vzniká  okamihom zaplatenia členského vkladu. V prípade, že členský vklad nie je zaplatený do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku hlasovania, stráca schválenie členstva členskou schôdzou platnosť.

 

 

 

Článok VI.

Ukončenie členstva

 

Členstvo v Asociácii zaniká:

vystúpením

vylúčením

zánikom Asociácie

zánikom člena

nesplnením príspevkovej povinnosti

ukončením aktívnej podnikateľskej činnosti emitenta stravovacích poukážok 

 

Každý člen môže z Asociácie vystúpiť. Členstvo zaniká okamihom doručenia na adresu sídla Asociácie písomného oznámenia o vystúpení. Pri vystúpení nemá vystupujúci člen nárok na vrátenie zaplateného členského vkladu a členského udržiavacieho príspevku.

 

Člen môže byť z Asociácie vylúčený pre závažné alebo opakované porušenie povinností ustanovených v Stanovách, alebo ak prestane spĺňať niektorú z podmienok členstva. Za závažné porušenie povinnosti sa vždy považuje nezaplatenie členského príspevku ani v náhradnej lehote 1 mesiaca. Členstvo zaniká dňom, ktorý bol určený v písomnej výzve ako deň splatnosti dlžného príspevku bez toho, aby o tom musela rozhodnúť členská schôdza.

 

O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza jednohlasným hlasovaním. Hlas člena, ktorého sa hlasovanie týka, sa nezapočítava.

 

 

Článok VII.

Práva členov

 

Všetci členovia majú rovnaké práva.

 

Základným právom člena je podieľať sa na práci združenia a jeho rozvoji v súlade so stanovami združeniami, najmä sa zúčastňovať sa  zasadnutiach členskej schôdze a  rozhodovať o všetkých dôležitých záležitostiach Asociácie, vrátane voľby ich orgánov.

 

Členovia sú oprávnení  požadovať a dostávať informácie o činnosti Asociácie, predkladať pripomienky a návrhy k činnosti Asociácie.

 

Každý oprávnený zástupca člena s hlasovacím právom môže byť zvolený za predsedu či tajomníka. 

 

Článok VIII.

Povinnosti členov

 

Členovia sú povinní dodržiavať právne záväzné pravidlá hospodárskej súťaže, dobrých obchodných zvyklostí a svoju účasť v hospodárskej súťaži nezneužívať.

 

Členovia sú povinní dodržiavať a presadzovať v rámci platných zákonov stanovy Asociácie, rozhodnutia členskej schôdze, prípadne ďalších orgánov Asociácie konajúcich v rámci svojej kompetencie.

 

Členovia sú povinní dodržiavať pravidlá zakotvené v Stanovách a Kódexe a upozorňovať Asociáciu na prípady ich porušovania. 

 

Členovia sú povinní podporovať Asociáciu pri dosahovaní jej cieľov a podieľať sa aktívne na jej práci.

 

Členovia sú povinní riadne platiť členské príspevky.

 

Členovia nemôžu bez riadneho predchádzajúceho poverenia Asociácie  konať jej menom. O svojej vlastnej činnosti, smerujúcej k naplňovaniu cieľov Asociácie, sú povinní ju informovať.

 

Členovia nebudú používať meno a označenie Asociácie pri svojich obchodných cieľoch. K členstvu  v Asociácii sa môžu hlásiť v prípade jednotlivých verejných krokov, vopred dohodnutých a schválených Asociáciou.

 

Členovia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Asociácii spôsobiť škodu alebo poškodiť jeho dobrú povesť.

 

 

Článok IX.

Orgány Asociácie

 

Orgánmi Asociácie sú:                   a) Členská schôdza

b) Predseda Asociácie

c) Tajomník Asociácie

 

Pôsobnosť, spôsob ustanovovania a rozhodovania orgánov Asociácie upravujú stanovy.

 

 

Článok X.

Členská schôdza

 

Zasadnutie členskej schôdze zvoláva predseda Asociácie v súčinnosti s tajomníkom Asociácie na adresu zapísanú v knihe členov Asociácie písomným pozvaním všetkých členov, ktorým je poskytnutý aj jej program. Členská schôdza sa schádza najmenej  4-krát do roka.

 

Uznesenia môžu byť prijímané len v záležitostiach uvedených v programe jednania. Otázky, ktoré nie sú na programe zasadnutia, môžu byť do neho zapísané na začiatku zasadania, pokiaľ to odsúhlasí najmenej nadpolovičná väčšina prítomných alebo zastúpených členov. 

 

Členská schôdza je najvyšším orgánom Asociácie, ktorá riadi činnosť Asociácie a rozhoduje o všetkých záležitostiach Asociácie, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iného orgánu. Členská schôdza rozhoduje najmä o: 

zmene a doplnení stanov Asociácie a Kódexu,

všetkých hospodárskych otázkach Asociácie,

o rozpustení Asociácie, zlúčení s inou Asociáciou a o členstve v inej asociácii,

prípadnom zriadení organizačnej jednotky Asociácie,

premene na inú právnu formu,

pláne činnosti Asociácie, určovanie hlavných smerov rozvoja a činnosti,

názve, sídle, znaku a iných symbolikách Asociácie,

návrhu na vymenovanie a odvolanie tajomníka Asociácie,

vymenovanie a odvolanie predsedu Asociácie,

schválení výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky a rozpočtu,

prijímaní nových členov Asociácie,

o výške základného vstupného členského vkladu a členského udržiavacieho členského príspevku,

o vylúčení člena Asociácie.

 

Účasť členov na zasadaniach členskej schôdze je povinná, okrem prípadov, keď by im v účasti na zasadnutí bránili závažné prekážky. Neúčasť člena zasadnutí je potrebné písomne ospravedlniť (stačí elektronické ospravedlnenie) aspoň tri dni pred konaním zasadnutia členskej schôdze s uvedením dôvodu neúčasti na zasadnutí. Člen Asociácie nemôže splnomocniť k svojmu zastupovaniu iného člena Asociácie Zastupovanie na členskej schôdze musí byť doložené splnomocnením.

 

Predseda Asociácie je povinný zvolať zasadnutie členskej schôdze, ak o to písomne požiada ktorýkoľvek člen, najneskôr do 15 dní od obdržania jeho žiadosti. Žiadosť musí byť odôvodnená a musí obsahovať predmet rokovania.

 

Každý člen potvrdzuje svoju účasť na zasadnutí členskej schôdze v prezenčnej listine. Zasadnutie vedie predseda Asociácie. Zápisnicu zo zasadnutia členskej schôdze vyhotovuje tajomník Asociácie a podpisuje ju predseda Asociácie. 

 

Členská schôdza je uznášania schopná, ak sú prítomní všetci jej členovia. Pokiaľ však členská schôdza nie je uznášania schopná, predseda musí zvolať novú členskú schôdzu, najskôr do týždňa a najneskôr do troch týždňov. Pre novú členskú schôdzu je určená hranica uznášania schopnosti najmenej dvoch členov Asociácie.V prípade rovnosti pri rozhodovaní na novej schôdzi  rozhoduje hlas predsedajúceho schôdze.Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

 

Rozpočet Asociácie a členské príspevky pre príslušný kalendárny rok budú prejednané a schválené na prvej členskej schôdzi v danom kalendárnom roku.

 

Uznesenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou s výnimkou rozhodnutí uvedených v čl. X bod 3, písm. j) a l). V prípade opakovanej členskej schôdze z dôvodov neuznášania schopnosti sa rozhodnutia prijímajú prostou väčšinou. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho člena schôdze. 

 

Členská schôdza je riadená predsedom Asociácie, v prípade jeho neprítomnosti je schôdza riadená tajomníkom Asociácie.

 

 

Článok XI.

Predseda Asociácie

 

V čele Asociácie je predseda Asociácie volený členskou schôdzou na obdobie 1 roka. Predseda Asociácie je štatutárnym orgánom Asociácie, zastupuje Asociáciu navonok voči tretím osobám. Predseda Asociácie môže na vlastnú žiadosť predloženú členskej schôdzi odstúpiť zo svojej funkcie.

 

Po uplynutí funkčného obdobia alebo odstúpení z funkcie predseda Asociácie vykonáva naďalej až do zvolenia nového predsedu svoje právomoci. V prípade úmrtia, alebo dlhodobej indispozície predsedu Asociácie vykonáva jeho právomoci až do zvolenia nového predsedu tajomník Asociácie.

 

Predseda pri príprave a rokovaní členskej schôdze je oprávnený najmä:

organizovať práce spojené s prípravou členskej schôdze,

rozhodovať o prizvaní odborníkov k jednaniu členskej schôdze, ak je to potrebné,

zaraďovať do programu zasadnutia naliehavé otázky mimo schváleného plánu a programu,

v priebehu rokovania odobrať slovo alebo uzavrieť diskusiu, ak sa netýka prerokúvanej veci, alebo pokračovanie v diskusii by bolo neúčelné,

organizovať kontrolu plnenia prijatých uznesení a ďalších úloh, ktoré vyplývajú zo zasadnutia členskej schôdze.

 

 

Článok XII.

Tajomník Asociácie

 

Tajomník Asociácie je výkonným orgánom Asociácie, poradným a pomocným orgánom predsedu Asociácie

 

Tajomníka Asociácie menuje a odvoláva predseda Asociácie z členov Asociácie na návrh členskej schôdze.

 

Tajomník Asociácie:

vedie účtovníctvo a evidenciu a vykonáva všetky činnosti spojené s hospodárením Asociácie, každoročne vykonáva zúčtovanie a predkladá ho na schválenie členskej schôdzi,

zabezpečuje výkon uznesení členskej schôdze a plní príkazy predsedu Asociácie,

vybavuje všetky záležitosti týkajúce sa bežnej agendy Asociácie, pokiaľ ich riešenie nie je vyhradené iným orgánom,

plní ďalšie pokyny členskej schôdze,

vedie evidenciu členov Asociácie v knihe členov Asociácie.

 

 

Článok XIII.

Členské príspevky

 

Členovia Asociácie sa zaväzujú platiť členské udržiavacie príspevky, a to vždy ku koncu februára nového kalendárneho roka.

 

Prvý  členský vklad uhradia členovia do jedného mesiaca po písomnom oznámení na adresu sídla Asociácie.

 

Celková výška členského vkladu a udržiavacieho ročného príspevku je stanovená na 2.500,- € pre každého člena.   

 

Článok XIV.

Majetok združenia

 

Majetkom združenia sú:

členské vklady, udržiavacie členské príspevky, dary atď.

 

Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti môžu byť použité len na krytie vlastných nákladov činnosti Asociácie a na podporu členov. Vlastné náklady činnosti sú najmä jej prevádzkové náklady, náklady na mzdy a zmluvných poradcov.

 

 

Článok XV.

Účtovné obdobie

 

Účtovné obdobie zodpovedá kalendárnemu roku.

 

Prvé účtovné obdobie začína dňom vstupu Stanov do platnosti a končí  31. decembra príslušného roka.

 

Za vedenie jednoduchého účtovníctva zodpovedá tajomník.

 

Článok XVI.

Riešenie sporov

 

Všetky spory členov Asociácie, týkajúce sa vnútornej činnosti Asociácie, budú riešené v rozhodcovskom konaní. Jeho pravidlá schvaľuje členská schôdza.

 

 

Článok XVII.

Konanie a podpisovanie za Asociáciu

 

Asociáciu vo vzťahu k tretím osobám zastupuje, v jej mene koná navonok a podpisuje samostatne predseda Asociácie alebo tajomník Asociácie. Podpisovanie za Asociáciu sa vykonáva tak, že k napísanému alebo inak vyznačenému názvu Asociácie pripojí svoj podpis predseda alebo tajomník Asociácie.

 

 

Článok XVIII.

Zrušenie Asociácie a jej likvidácia

 

Asociácia  sa ruší rozpustením alebo zlúčením s inou Asociáciou na základe rozhodnutia členskej schôdze.

 

Podľa čl. X. ods. 3 stanov rozhoduje o zrušení Asociácie členská schôdza. Po zrušení Asociácie sa vykoná majetkové vysporiadanie. Pri zrušení Asociácie, kedy imanie neprechádza na právneho nástupcu, vykoná likvidáciu likvidátor, menovaný členskou schôdzou súčasne s  rozhodnutím o zrušení Asociácie.  Pri likvidácii Asociácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce likvidáciu spoločnosti.

 

 

Článok XIX.

Záverečné ustanovenia

 

Tieto Stanovy ako aj právny režim vzniku a fungovania Asociácie vychádzajú z ustanovení Občianskeho zákonníka.

Stanovy môžu byť menené a dopĺňané rozhodnutím členskej schôdze formou písomných dodatkov.

Stanovy boli schválené podpisom zakladateľskej zmluvy zakladajúcich členov Asociácie dňa 05.11.2002 a nadobúdajú právnu účinnosť dňom registrácie Asociácie.

 

 

V Bratislave, dňa 30.01.2019