Stanovy amobe

STANOVY

Asociácie moderných benefitov

v skratke „AMOBE“


Článok I.

Základné ustanovenia


1) Existujúci členovia sa dohodli na názve záujmového združenia právnických osôb


ASOCIÁCIA MODERNÝCH BENEFITOV

v skratke „AMOBE“


2) Asociácia moderných benefitov (ďalej len „Asociácia“) je právnickou osobou.


3) Asociácia nie je podnikateľským subjektom.


4) Asociácia bola založená podpisom zakladateľskej zmluvy zakladateľmi dňa 05.11.2002.


5) Členom Asociácie môžu byť len právnické osoby.


6) Asociácia nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do príslušného registra záujmových združení právnickych osôb podľa miesta sídla Asociácie.Článok II.

Sídlo


1) Asociácia sídli na adrese: Prievozská 16730/4D, blok E,,821 09 Bratislava-Ružinov


Článok III.

Účel, predmet činnosti Asociácie a poslanie Asociácie


1) Účelom Asociácie je zvýšenie:

a) kvality poskytovaných služieb v prospech verejnosti

b) ochrany a všestrannej podpory spoločných záujmov zakladateľov (členov) vo vonkajšom ekonomickom a politickom prostredí

c) zabezpečovania odborných služieb v oblasti technologického a obchodného poradenstva

d) zabezpečovania koordinácie niektorých spoločných činností

e) profesionálneho postupu, úrovne a bezpečnosti celého systému stravovacích a iných benefitných poukážok vydávaných emitentmi.


2) Predmet činnosti Asociácie bude:

a) sledovanie dodržiavania predpisov vzťahujúcich sa k predmetu činnosti členov Asociácie, t.j. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stravovania, starostlivosti o zamestnancov a pod.

b) predkladanie vlastných návrhov vládnym a zákonodarným orgánom na zabezpečenie usmerňovania i uplatňovania stravovacích poukážok a iných benefitných poukážok

c) ochrana, podpora, zastupovanie spoločných záujmov i záujmov jednotlivých členov vo vzťahu k zákonodarným orgánom, orgánom štátnej správy, samosprávnym orgánom, hromadným oznamovacím prostriedkom, iným združeniam

d) poskytovanie odbornej pomoci a poradenstva svojim členom


3) Asociácia neplní úlohy obchodnej spoločnosti a jej členovia neuzatvárajú žiadne kartelové dohody. Asociácia sa vo svojej činnosti riadi zákonom o ochrane hospodárskej súťaže.

4) Asociácia v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za záväzky jednotlivých členov akéhokoľvek druhu


5) Asociácia nesleduje žiadne politické ciele.Článok IV.

Členstvo


1) Členstvo v Asociácii je dobrovoľné.


2) Členom Asociácie sa môže stať každá právnická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať v oblasti stravovacích poukážok a iných benefitných poukážok a ktorá dôsledne ochraňuje prostriedky klientov dôsledným sledovaním obehu všetkých druhov poukážok a ďalej spĺňa nasledovné podmienky:

a) disponuje spoľahlivým kontrolným systémom zabezpečujúcim sledovanie pohybu stravovacej poukážky a inej poukážky (napr. benefitnej) od jej vydania cez obeh až po jej skartovanie,či umorenie. Všetky údaje v kontrolnom systéme musia byť spracovávané a uchovávané v elektronickej podobe. Emitent musí mať vždy aktuálny prehľad o presných počtoch vydaných poukážok, preplatených poukážok a poukážok v obehu. Nosičom poukážok môže byť papierová, alebo elektronická forma.. Kontrolný mechanizmus pri papierových poukážkach musí zabezpečovať identifikáciu pravosti poukážok resp. okamžitú identifikáciu falzifikátov pred ich preplatením.

b) písomne sa zaviaže dodržiavať tieto stanovy a kódex . Zmeny kódexu schvaľuje členská schôdza. Uchádzač o vstup do Asociácie musí preukázať splnenie podmienok pri predložení žiadosti o vstup. Prílohu žiadosti tvorí prehlásenie podľa článku IV, bod 2,písmeno a), b) podpísané štatutárnymi zástupcami záujemcu o členstvo.


3) Členstvo v orgánoch Asociácie je viazané na členov Asociácie a práva a povinnosti s ním spojené môžu byť vykonávané ich štatutárnymi zástupcami, alebo nimi písomne poverenými osobami (písomným poverením sa rozumie aj elektronická forma – email).Článok V.

Vznik členstva


1) Žiadosť o členstvo sa podáva písomne u Asociácie.


2) Uchádzač o členstvo je povinný spolu s písomnou prihláškou o členstvo doložiť aj príslušné doklady, ktoré ho oprávňujú k vzniku členstva podľa článku IV. ods. 2 stanov. Asociácia je oprávnená vyžiadať si i iné doklady resp. prekontrolovať hodnovernosť a preukázateľnosť informácií pre splnenie podmienok vzniku členstva.


3) O prijatí uchádzača rozhodujú členovia Asociácie na členskej schôdzi jednohlasným hlasovaním. O výsledku hlasovania vrátane jeho odôvodnenia vyrozumie Asociácia uchádzača písomne v lehote 15 dní od dňa hlasovania. Ak nebude uchádzač prijatý, môže znovu požiadať o členstvo najskôr o 9 mesiacov od dňa obdržania negatívneho stanoviska Asociácie.


4) Členstvo vzniká okamihom zaplatenia členského vkladu. V prípade, že členský vklad nie je zaplatený do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku hlasovania, stráca schválenie členstva členskou schôdzou platnosť.
Článok VI.

Ukončenie členstva


1) Členstvo v Asociácii zaniká:

a) vystúpením

b) vylúčením

c) zánikom Asociácie

d) zánikom člena

e) nesplnením príspevkovej povinnosti

f) ukončením aktívnej podnikateľskej činnosti emitenta stravovacích a iných benefitných poukážok


2) Každý člen môže z Asociácie vystúpiť. Členstvo zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia o vystúpení na adresu sídla Asociácie. Pri vystúpení nemá vystupujúci člen nárok na vrátenie zaplateného členského vkladu a členského udržiavacieho príspevku.


3) Člen môže byť z Asociácie vylúčený pre závažné alebo opakované porušenie povinností zakotvených v Stanovách, alebo ak prestane spĺňať niektorú z podmienok členstva. Za závažné porušenie povinnosti sa vždy považuje nezaplatenie členského príspevku ani v náhradnej lehote 1 mesiaca. Členstvo zaniká dňom, ktorý bol určený v písomnej výzve ako deň splatnosti dlžného príspevku bez toho, aby o tom musela rozhodnúť členská schôdza.


4) O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza jednohlasným hlasovaním. Hlas člena, ktorého sa hlasovanie týka, sa nezapočítava.Článok VII.

Práva členov


1) Všetci členovia majú rovnaké práva.


2) Základným právom člena je podieľať sa na práci združenia a jeho rozvoji v súlade so stanovami združeniami, najmä sa zúčastňovať na zasadnutiach členskej schôdze a rozhodovať o všetkých dôležitých záležitostiach Asociácie, vrátane voľby ich orgánov.


3) Členovia sú oprávnení požadovať a dostávať informácie o činnosti Asociácie, predkladať pripomienky a návrhy k činnosti Asociácie.


4) Každý oprávnený zástupca člena s hlasovacím právom môže byť zvolený za predsedu alebo výkonného riaditeľa .


Článok VIII.

Povinnosti členov


1) Členovia sú povinní dodržiavať právne záväzné pravidlá hospodárskej súťaže, dobrých obchodných zvyklostí a svoju účasť v hospodárskej súťaži nezneužívať.


2) Členovia sú povinní dodržiavať a presadzovať v rámci platných zákonov stanovy Asociácie, rozhodnutia členskej schôdze, prípadne ďalších orgánov Asociácie konajúcich v rámci svojej kompetencie.


3) Členovia sú povinní dodržiavať pravidlá zakotvené v Stanovách a Kódexe a upozorňovať Asociáciu na prípady ich porušovania.


4) Členovia sú povinní podporovať Asociáciu pri dosahovaní jej cieľov a podieľať sa aktívne na jej práci.


5) Členovia sú povinní riadne platiť členské príspevky.


6) Členovia nemôžu bez riadneho predchádzajúceho poverenia Asociácie konať jej menom. O svojej vlastnej činnosti, smerujúcej k naplňovaniu cieľov Asociácie, sú povinní ju informovať.


7) Členovia nebudú používať meno a označenie Asociácie pri svojich obchodných cieľoch. K členstvu v Asociácii sa môžu hlásiť v prípade jednotlivých verejných krokov, vopred dohodnutých a schválených Asociáciou.


8) Členovia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Asociácii spôsobiť škodu alebo poškodiť jeho dobrú povesť.Článok IX.

Orgány Asociácie


1) Orgánmi Asociácie sú: a) Členská schôdza

b) Predseda Asociácie

c) Výkonný riaditeľ


2) Pôsobnosť, spôsob ustanovovania a rozhodovania orgánov Asociácie upravujú stanovy.Článok X.

Členská schôdza


1) Zasadnutie členskej schôdze zvoláva predseda Asociácie v súčinnosti s výkonným riaditeľom Asociácie obvykle na adresu zapísanú v knihe členov Asociácie elektronickým pozvaním všetkých členov, ktorým je poskytnutý aj jej program. Členská schôdza sa schádza najmenej 4-krát do roka.


2) Uznesenia môžu byť prijímané len v záležitostiach uvedených v programe jednania. Otázky, ktoré nie sú na programe zasadnutia, môžu byť do neho zapísané na začiatku zasadania, pokiaľ to odsúhlasí najmenej nadpolovičná väčšina prítomných alebo zastúpených členov.


3) Členská schôdza je najvyšším orgánom Asociácie, ktorá riadi činnosť Asociácie a rozhoduje o všetkých záležitostiach Asociácie, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iného orgánu. Členská schôdza rozhoduje najmä o:

a) zmene a doplnení stanov Asociácie a Kódexu,

b) všetkých hospodárskych otázkach Asociácie,

c) o rozpustení Asociácie, zlúčení s inou Asociáciou a o členstve v inej asociácii,

d) prípadnom zriadení organizačnej jednotky Asociácie,

e) premene na inú právnu formu,

f) pláne činnosti Asociácie, určovanie hlavných smerov rozvoja a činnosti,

g) názve, sídle, znaku a iných symbolikách Asociácie,

h) návrhu na vymenovanie a odvolanie výkonného riaditeľa Asociácie,

i) vymenovanie a odvolanie predsedu Asociácie,

j) schválení výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky a rozpočtu,

k) prijímaní nových členov Asociácie,

l) o výške základného vstupného členského vkladu a členského udržiavacieho členského príspevku,

m) o vylúčení člena Asociácie.


Účasť členov na zasadaniach členskej schôdze je povinná, okrem prípadov, keď by im v účasti na zasadnutí bránili závažné prekážky. Neúčasť člena na zasadnutí je potrebné písomne ospravedlniť (stačí elektronické ospravedlnenie) aspoň tri dni pred konaním zasadnutia členskej schôdze s uvedením dôvodu neúčasti na zasadnutí. Člen Asociácie nemôže splnomocniť k svojmu zastupovaniu iného člena Asociácie. Zastupovanie na členskej schôdzi musí byť doložené splnomocnením.


4) Predseda Asociácie je povinný zvolať zasadnutie členskej schôdze, ak o to písomne požiada ktorýkoľvek člen, najneskôr do 15 dní od obdržania jeho žiadosti. Žiadosť musí byť odôvodnená a musí obsahovať predmet rokovania.


5) Každý člen potvrdzuje svoju účasť na zasadnutí členskej schôdze v prezenčnej listine. Zápisnicu zo zasadnutia členskej schôdze vyhotovuje výkonný riaditeľ Asociácie a podpisuje ju predseda Asociácie.


6) Členská schôdza je uznášania schopná, ak sú prítomní všetci jej členovia. Pokiaľ však členská schôdza nie je uznášania schopná, predseda musí zvolať novú členskú schôdzu, najskôr do týždňa a najneskôr do troch týždňov. Pre novú členskú schôdzu je určená hranica uznášania schopnosti väčšiny členov Asociácie. V prípade rovnosti pri rozhodovaní na novej schôdzi rozhoduje hlas predsedajúceho schôdze. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.


7) Rozpočet Asociácie a členské príspevky pre príslušný kalendárny rok budú prejednané a schválené na prvej členskej schôdzi v danom kalendárnom roku.


8) Uznesenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou s výnimkou rozhodnutí uvedených v čl. X bod 3, písm. j) a l). V prípade opakovanej členskej schôdze z dôvodov neuznášania schopnosti sa rozhodnutia prijímajú prostou väčšinou. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho člena schôdze.


9) Členská schôdza je riadená predsedom alebo výkonným riaditeľom Asociácie.Článok XI.

Predseda Asociácie


1) V čele Asociácie je predseda Asociácie volený členskou schôdzou na obdobie dvoch rokov. Predseda Asociácie je štatutárnym orgánom Asociácie, zastupuje Asociáciu navonok voči tretím osobám. Predseda Asociácie môže na vlastnú žiadosť predloženú členskej schôdzi odstúpiť zo svojej funkcie.


2) Po uplynutí funkčného obdobia alebo odstúpení z funkcie predseda Asociácie vykonáva naďalej až do zvolenia nového predsedu svoje právomoci. V prípade úmrtia, alebo dlhodobej indispozície predsedu Asociácie vykonáva jeho právomoci až do zvolenia nového predsedu výkonný riaditeľ Asociácie.


3) Predseda asociácie pri príprave a rokovaní členskej schôdze je oprávnený najmä:

a) organizovať práce spojené s prípravou členskej schôdze,

b) rozhodovať o prizvaní odborníkov k jednaniu členskej schôdze, ak je to potrebné,

c) zaraďovať do programu zasadnutia naliehavé otázky mimo schváleného plánu a programu,

d) v priebehu rokovania odobrať slovo alebo uzavrieť diskusiu, ak sa netýka prerokúvanej veci, alebo pokračovanie v diskusii by bolo neúčelné,

e) organizovať kontrolu plnenia prijatých uznesení a ďalších úloh, ktoré vyplývajú zo zasadnutia členskej schôdze.Článok XII.

Výkonný riaditeľ


1) Výkonný riaditeľ Asociácie je výkonným orgánom Asociácie, poradným a pomocným orgánom predsedu Asociácie


2) Výkonného riaditeľa Asociácie menuje a odvoláva na návrh predsedu Asociácie členská schôdza.


3) Výkonný riaditeľ Asociácie:a) zabezpečuje vedenie účtovníctva a evidenciu a vykonáva všetky činnosti spojené s hospodárením Asociácie, každoročne vykonáva zúčtovanie a predkladá ho na schválenie členskej schôdzi,

b) zabezpečuje výkon uznesení členskej schôdze a plní príkazy predsedu Asociácie,

c) vybavuje všetky záležitosti týkajúce sa bežnej agendy Asociácie, pokiaľ ich riešenie nie je vyhradené iným orgánom,

d) plní ďalšie pokyny členskej schôdze,

e) vedie evidenciu členov Asociácie v knihe členov Asociácie, zabezpečuje výkon uznesení členskej schôdze a plní príkazy predsedu Asociácie,

f) vybavuje všetky záležitosti týkajúce sa bežnej agendy Asociácie, pokiaľ ich riešenie nie je vyhradené iným orgánom,

g) plní ďalšie pokyny členskej schôdze,Článok XIII.

Členské príspevky


1) Prvý členský vklad uhradia členovia do jedného mesiaca po písomnom oznámení na účet Asociácie.

2) Výška členského vkladu a udržiavacieho príspevku pre príslušný kalendárny rok je stanovená na základe schváleného rozpočtu. Každý člen uhrádza rovnakú finančnú čiastku na účet Asociácie


3) Členovia Asociácie sa zaväzujú platiť členské udržiavacie príspevky v kvartálnych splátkach a to vždy najneskôr ku koncu posledného mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka.


Článok XIV.

Majetok združenia


Majetkom združenia sú:

- členské vklady, udržiavacie členské príspevky, dary atď.


Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti môžu byť použité len na krytie vlastných nákladov činnosti Asociácie a na podporu členov. Vlastné náklady činnosti sú najmä jej prevádzkové náklady, náklady na honoráre a zmluvných partnerov.Článok XV.

Účtovné obdobie


1) Účtovné obdobie zodpovedá kalendárnemu roku.


2) Prvé účtovné obdobie začína dňom vstupu Stanov do platnosti a končí 31. decembra príslušného roka.


3) Za zabezpečenie vedenia jednoduchého účtovníctva zodpovedá výkonný riaditeľ


Článok XV.

Riešenie sporov


1) Všetky spory členov Asociácie, týkajúce sa vnútornej činnosti Asociácie, budú riešené v rozhodcovskom konaní. Jeho pravidlá schvaľuje členská schôdza.
Článok XVI.

Konanie a podpisovanie za Asociáciu


Asociáciu vo vzťahu k tretím osobám zastupuje, v jej mene koná navonok a podpisuje samostatne predseda Asociácie. Podpisovanie za Asociáciu sa vykonáva tak, že k napísanému alebo inak vyznačenému názvu Asociácie pripojí svoj podpis predseda Asociácie.Článok XVII.

Zrušenie Asociácie a jej likvidácia


1) Asociácia sa ruší rozpustením alebo zlúčením s inou Asociáciou na základe rozhodnutia členskej schôdze.


2) Podľa čl. X. ods. 3 stanov rozhoduje o zrušení Asociácie členská schôdza. Po zrušení Asociácie sa vykoná majetkové vysporiadanie. Pri zrušení Asociácie, kedy imanie neprechádza na právneho nástupcu, vykoná likvidáciu likvidátor, menovaný členskou schôdzou súčasne s rozhodnutím o zrušení Asociácie. Pri likvidácii Asociácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce likvidáciu spoločnosti.Článok XVIII.

Záverečné ustanovenia


1) Tieto Stanovy ako aj právny režim vzniku a fungovania Asociácie vychádzajú z ustanovení Občianskeho zákonníka.

2) Stanovy môžu byť menené a dopĺňané rozhodnutím členskej schôdze formou písomných dodatkov.

3) Stanovy boli schválené podpisom zakladateľskej zmluvy zakladajúcich členov Asociácie dňa 05.11.2002 a nadobúdajú právnu účinnosť dňom registrácie Asociácie.
V Bratislave, dňa 11.02.2022